+420 777 364 188
celadenskaberuska@seznam.cz

Informatorium 2010 – 2013

Během 3 let se pedagogové zúčastnili mnoha seminářů, na kterých neprve rozvíjeli svou osobnost a pak se učili předávat nově nabyté zkušenosti dětem, ale i kolegyním z jiných mateřských škol. Zvyšovali  a prohlubovali tím svou profesionalitu. 

 

Během 3 let se pedagogové zúčastnili mnoha seminářů, na kterých neprve rozvíjeli svou osobnost a pak se učili předávat nově nabyté zkušenosti dětem, ale i kolegyním z jiných mateřských škol. Zvyšovali a prohlubovali tím svou profesionalitu.

Projekt vede ke změně vzdělávacích strategií a přístupů k osobnosti dítěte předškolního věku v souladu se záměry kurikulární reformy a RVP PV. Je určen pedagogickým pracovníkům MŠ krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. Prohlubuje jejich profesionalitu, poskytuje podporu implementace ŠVP.

Pedagogové se zúčastní komplexního systémového vzdělávání pro MŠ, které povede k podpoře implementace ŠV, a které vychází rovněž z jejich vlastních potřeb.

Zaměření projektu na rozvoj diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů podporuje individualizaci práce s dětmi v MŠ, vede pedagoga k tomu, aby jeho vzdělávací činnost vycházela z  pedagogické analýzy, z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Tyto bude nejen sledovat, ale i plánovat, realizovat přípravou podnětného prostředí, volbou vhodných metod a forem práce, a vyhodnocovat.

Pedagogové budou připraveni realizovat dle svých ŠVP takový vzdělávací obsah, který bude u dětí rozvíjet žádoucí návyky, dovednosti, schopnosti, cíleně podpoří osvojování základních klíčových kompetencí jako předpokladu pro celoživotní vzdělávání i úspěšný start dětí ve škole. Budou schopni inovovat svůj vlastní ŠVP.

V projektu budou odpilotovány a následně šířeny vzdělávací programy na posílení diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů MŠ, které se odrazí ve zvýšené kvalitě jejich výchovně vzdělávací činnosti.

Pedagogové se naučí rozpoznávat věkové i individuální zvláštnosti dětí a zpracovávat je ve formě individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí intelektově nadaných.

Projekt zajišťuje dostatečný prostor pro učení se navzájem, výměnu zkušeností mezi pedagogy v rámci náslechů, letních škol, exkurzí.

Aktivním tvořivým pedagogům bude dán prostor pro předávání svých zkušeností, nejlepší pak vytvoří základ pro síť tvořivých pedagogů ve všech 4 krajích.

Pedagogům bude poskytována zpětná vazba o míře zvládání cílů vzdělávacího programu, supervize a metodická pomoc, která napomůže zavádění získaných znalostí do praxe.

Zápis
Projekty
Třídy
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.

kod